کاراَزما
کاراَزما
کارگرساده برای قهوه خونه

توضیحات آگهی

یه کار گر ساده برای قهوه خونه نیازمندیم تمام وقت فقط جهت دادن چای حقوق توافقی
جهت همکاری تماس بگیرید