کاراَزما
کاراَزما
وکیوم کار ماهر

توضیحات آگهی

حداقل 2 تا 3 سال سابقه کار