کاراَزما
کاراَزما
منشی مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی قوی

توضیحات آگهی

شرکت ماشین سازی منشی مسلط به کامپیوتر وامور اداری