کاراَزما
کاراَزما
راننده هستم بدون ماشین از شهرستان

توضیحات آگهی

راننده هستم پایه سه دارم
28ساله مجرد
خدمت رفتم
به دنبال کار رانندگی شرکتی یا شخصی میگردم
احترام متقابل
جای خواب