کاراَزما
کاراَزما
راننده مینی بوس بامدارک کامل(کارت هوشمند مسافر)

توضیحات آگهی

سلام
راننده مینی بوس پایه 2 بامدارک کامل(کارت هوشمند مسافر) برای کار در شرکت