کاراَزما
کاراَزما
دنبال کار نگهبانی و سرایداری هستم شهرستانیم

توضیحات آگهی

لطفاً شرکتهای بازاریابی اینترنتی و افراد متفرقه تماس نگیرند
اهل شهرستان هستم کاری باشه حداقل دو وعده غذایی داشته باشه 4/5تا5