کاراَزما
کاراَزما
جذب کارگر ،استخدام

توضیحات آگهی

کارگر کمک آهنگری در شهرک صنعتی شهید زواره ای بصورت دائمی