سامانه استخدام و کاریابی
سامانه استخدام و کاریابی
استخدام حراست میهن

توضیحات آگهی

سن 25تا 30
کارت پایان خدمت
ضامن رسمی دارای فیش حقوقی
عدم استعمال دخانیات
شیفت گردشی،دارای ماموریت
لطفا فقط با شماره تماس بگیرید