کاراَزما
کاراَزما

اشتراک یک ماهه

13,000تومان 30 روز
با خرید اشتراک یک ماهه شما کاربر عزیز به مدت 30 روز تمام به تمام آگهی ها دسترسی کامل داشته و همچنین در مدت ذکر شده می توانید تا 3 آگهی درج و منتشر کنید.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی

اشتراک سه ماهه

16,500تومان 90 روز
با خرید اشتراک سه ماهه شما کاربر عزیز به مدت 90 روز تمام به تمام آگهی ها دسترسی کامل داشته و همچنین در مدت ذکر شده می توانید تا 10 آگهی درج و منتشر کنید.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

اشتراک شش ماهه

20,000تومان 180 روز
با خرید اشتراک شش ماهه شما کاربر عزیز به مدت 180 روز تمام به تمام آگهی ها دسترسی کامل داشته و همچنین در مدت ذکر شده می توانید نامحدود آگهی درج و منتشر کنید.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود